...

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEGANT EVENTS

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden van Elegant Events wordt verstaan onder:

– opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan ELEGANT EVENTS een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

– overeenkomst: een overeenkomst tussen de opdrachtgever en ELEGANT EVENTS tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een besloten evenement.

– besloten evenement: een evenement dat niet toegankelijk is voor een derde tenzij deze de expliciete toestemming verkrijgt van de opdrachtgever (privé-evenement).

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden gelden op alle aan ELEGANT EVENTS overgemaakte bestellingen (zelf indien deze niet schriftelijk bevestigd zijn), op alle offertes en op alle overeenkomsten. De opdrachtgever wordt geacht, door het enkele feit van zijn bestelling of de vraag naar een offerte, deze te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden primeren te allen tijde op de eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.

ARTIKEL 3. OFFERTES
Een eerste oriënterend gesprek met een potentiële opdrachtgever is vrij van kosten.

Offertes van ELEGANT EVENTS gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.

Offertes van ELEGANT EVENTS hebben een geldigheidsduur van 14 dagen (tenzij anders overeengekomen). Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt ELEGANT EVENTS zich het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en niet van toepassing op kleine ondernemingen onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST
Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt afgeweken van wat oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan de opdrachtgever worden doorgerekend.

ELEGANT EVENTS behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.

De personeelskosten vermeld in de overeenkomst zijn slechts een indicatieve raming. Het effectief aantal gepresteerde uren zal de opdrachtgever worden aangerekend, tenzij de overeenkomst dit anders bepaalt.

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID
ELEGANT EVENTS is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst én

indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ELEGANT EVENTS. Voor gevolgschade, zoals winstderving, kan de ELEGANT EVENTS nooit aansprakelijk worden gesteld.

ELEGANT EVENTS is nooit aansprakelijk ten aanzien van de opdrachtgever wanneer de werkelijke invulling van het evenement door de opdrachtgever niet overeenstemt met wat in de overeenkomst werd bepaald. De opdrachtgever doet afstand van verhaal voor elke andere schade tegenover ELEGANT EVENTS, haar verhuurders, bewaargevers, gebruikers en onderaannemers. De opdrachtgever verbindt er zich toe zijn verzekeraar hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 6. VERANTWOORDELIJKHEDEN OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

De opdrachtgever vrijwaart ELEGANT EVENTS tegen iedere aanspraak op schadevergoeding van bij de uitvoering betrokken derden, voor zover deze is veroorzaakt door de opdrachtgever en/of gasten van de opdrachtgever en/of de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door ELEGANT EVENTS georganiseerd of uitgevoerd evenement.

Tenzij anders overeengekomen, zal de opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over deze maatregelen, is ELEGANT EVENTS niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

Indien de opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is ELEGANT EVENTS gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met ELEGANT EVENTS overeengekomen prijs.

ARTIKEL 7. ONDERAANNEMING
Gelet op de aard van de verstrekte diensten staat het ELEGANT EVENTS vrij beroep te doen op diensten van derden of “onderaannemers”. De vergoedingen voor de onderaannemers zijn inbegrepen in de globale factuur van ELEGANT EVENTS.

ELEGANT EVENTS is niet verantwoordelijk voor schade die haar onderaannemers tijdens de levering van diensten zouden veroorzaken aan de goederen van de opdrachtgever of van derden.

ELEGANT EVENTS heeft zich voor zijn eigen aansprakelijkheid dienaangaande laten verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij.

ARTIKEL 8. TERBESCHIKKINGSTELLING MATERIAAL
ELEGANT EVENTS is eigenaar van allerhande materiaal. In het kader van de uitvoering van huidige overeenkomst stelt ELEGANT EVENTS dit materiaal ter beschikking van de opdrachtgever.

ELEGANT EVENTS kan tevens een beroep doen op derden voor het aanleveren van materiaal.

De vergoeding voor de terbeschikkingstelling van dit materiaal wordt inbegrepen in de globale factuur van ELEGANT EVENTS.

Het ter beschikking gestelde materiaal wordt vermeld op een inventarislijst die wordt ondertekend door de opdrachtgever en ELEGANT EVENTS. Deze inventarislijst maakt integraal deel uit van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en ELEGANT EVENTS.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder niet teruggevonden, gestolen of beschadigd voorwerp vanaf het ogenblik van de ter beschikkingstelling ervan tot op het ogenblik dat het materiaal wordt afgehaald door ELEGANT EVENTS. ELEGANT EVENTS is van rechtswege gemachtigd om, op kosten van de klant, nieuw materiaal te kopen, ongeacht de toestand waarin de verdwenen, gestolen of beschadigde voorwerpen zich bevonden. In geval van beschadiging en indien de herstelling mogelijk is, vallen deze kosten ten laste van de opdrachtgever. ELEGANT EVENTS verbindt er zich toe eerst na te gaan of herstelling mogelijk is. Indien de herstelling niet mogelijk is of ingeval de voorwerpen zijn verdwenen, zal ELEGANT EVENTS nieuw materiaal kopen ter vervanging van deze, op kosten van de opdrachtgever.

De afhaling van het materiaal gaat door op de plaats van de levering van de dienst, in aanwezigheid van de opdrachtgever, of een vertegenwoordiger van deze.

ARTIKEL 9. PERSONEEL
Al de prestaties verricht door het personeel van ELEGANT EVENTS worden aan de onderhavige algemene voorwaarden onderworpen, behoudens een bijzondere overeenkomst die het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijk akkoord.

Een verschil tussen het aantal aanwezige en het aantal voorziene personeelsleden kan nooit een reden zijn tot het niet-betalen van de prestatie.

De opdrachtgever verbindt er zich toe parkeergelegenheid te voorzien voor het personeel van ELEGANT EVENTS. Bij gebruik van privé parkings zullen de kosten worden doorgerekend.

Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van ELEGANT EVENTS is het de opdrachtgever verboden personeel van ELEGANT EVENTS een andere taak toe te vertrouwen dan deze waarvoor het ter beschikking werd gesteld; in het bijzonder mag de opdrachtgever personeel van ELEGANT EVENTS niet inzetten voor bediening van machines, toestellen, voertuigen, goederen, vervoer of behandeling van waarden of speciën van welke aard ook.

De opdrachtgever blijft het risico dragen van het materiaal dat hij aan het personeel van ELEGANT EVENTS toevertrouwt. ELEGANT EVENTS is niet verantwoordelijk in geval van schade aan goederen of personen veroorzaakt door het materiaal dat ons werd toevertrouwd. De aansprakelijkheid van ELEGANT EVENTS kan in geen geval worden ingeroepen in geval van verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, speciën, goederen die aan het personeel van ELEGANT EVENTS werden toevertrouwd of toebehoren aan de opdrachtgever.

Alle eventuele toelatingen en licenties die nodig zijn om de locaties te kunnen betreden waar gewerkt dient te worden, moeten door de opdrachtgever voorzien worden.

ARTIKEL 10. ANNULATIE
De door de opdrachtgever verschuldigde annuleringsvergoedingen in geval van een volledige of gedeeltelijke annulering zullen forfaitair berekend worden als een percentage, op basis van de annuleringsdatum zoals hierna vermeld, van de totale verwachte inkomsten of respectievelijke de geannuleerde dienstprestaties of leveringen zoals die in deze overeenkomst vermeld zijn.

De percentages hieronder zijn niet cumulatief van toepassing.

Datum van annulering Verschuldigd percentage Vanaf datum van ondertekening 25% 90 tot en met 30 dagen op voorhand 50% 29 tot en met 6 dagen op voorhand 75% 5 of minder dagen vóór het evenement 100%

ELEGANT EVENTS behoudt zich steeds het recht voor eventuele grotere schade te bewijzen.

ELEGANT EVENTS zal de annulering pas als geldig beschouwen en voorschotten vrijgeven indien het een schriftelijke bevestiging van de geannuleerde diensten heeft ontvangen.

Dit artikel geldt zelfs in geval van overmacht.

ARTIKEL 11. FACTUUR EN BETALING
De factuur van ELEGANT EVENTS is contant betaalbaar bij ontvangst door de opdrachtgever.

Eventuele klachten of protesten dienen door de opdrachtgever binnen de acht dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan ELEGANT EVENTS, op straffe van verval. Zo niet wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever.

Bij niet-betaling van de verschuldigde som binnen de 30 dagen na factuurdatum, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een verwijlrente verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de factuurdatum tot op de dag der algehele betaling.

Bovendien is bij niet-betaling van de verschuldigde som binnen de 30 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van de te betalen som, met een minimum van 50,00 EUR.

Uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur heeft tot gevolg dat alle nog te vervallen facturen opeisbaar worden.

In geval van betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.ELEGANT EVENTS kan er echter ook voor opteren om betwistingen te brengen voor de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement van de woonplaats/zetel van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12. OVERMACHT
Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de ELEGANT EVENTS worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Voor zover ELEGANT EVENTS voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan ELEGANT EVENTS toegerekend kunnen worden.

ELEGANT EVENTS heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor de opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. ELEGANT EVENTS is verplicht de opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van ELEGANT EVENTS, is de opdrachtgever aan ELEGANT EVENTS een dan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het al door ELEGANT EVENTS gepresteerde.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van de ELEGANT EVENTS in verband met een evenement buiten ELEGANT EVENTS om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement te herhalen.

Schending van deze bepaling zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 25.000,00 EUR per inbreuk. ELEGANT EVENTS behoudt zich steeds het recht voor eventuele grotere schade te bewijzen.

ARTIKEL 14. NIETIGHEID
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee.